கதிரவன் தழுவுமொர் சிலை

கவியெழுந்து விழிகளில்பாடி விரல்களாடி
வடித்தார்கள் உன்னையன்று
மதியிருந்தும் விழிகளைமூடி விரல்கள்கூடி
படிகிறார்கள் உன்னையின்று
தெரிந்ததன்று திரிந்ததின்று தெரிந்தால் நன்று