ஏரிக்கரையின் மேலே

மேகங்கள் கலைந்தன சோம்பலைக் களைத்தன கதிர்கள்


உறக்கம் கலந்திட்ட உற்சாகம் வந்திட்ட பலநடைகள்


ஏரிக்கரையில் சாரலாய் வண்ணவுடைகள் வியர்வைத் துளிகள்


குளிர்ந்த காலைவரும் காற்றிலலை யும்பட்சியி னொர்சிறகு

ஊஞ்சலாடி

தன்மெயாட வுடன்கால் பறக்க
எதிர்மரமாட மலையும் சாய
விழியால் காண்டமனம் கத்த
தானாட இந்த தரணியாடும்!
மரக்கிளையும் க(ஆ)ட்டிய கயிறும்
காற்றாடிக் கொண்டு இருந்தது…