ஊஞ்சலாடி

தன்மெயாட வுடன்கால் பறக்க
எதிர்மரமாட மலையும் சாய
விழியால் காண்டமனம் கத்த
தானாட இந்த தரணியாடும்!
மரக்கிளையும் க(ஆ)ட்டிய கயிறும்
காற்றாடிக் கொண்டு இருந்தது…