விரல்

இயலோடு இசைவதை வடிக்க
இயல்போடு இணைவதை பிடிக்க
இயல்பாக இருப்பதை படிக்க
இயங்கின இருகை விரல்கள்