தேன்சிட்டுகள்

அதுவந்து அமர்ந்து பார்த்ததில்லை
பறந்தபடி உண்டதைப் பார்த்ததுண்டு
கீச்சென்றாலும் நிழலைப் பார்த்ததில்லை
சட்டென்று வந்துபோவதை பார்த்ததுண்டு
விளக்கும் வெளிச்சமும் நிறைந்திருக்கும்
கோபுரமும் அலைகளும் இருந்திருக்கும்
தெருக்களில் அவற்றைக் காணவில்லை
மரங்களில் மலர்களில் தேன்சிட்டுகள்!.