விரல்

இயலோடு இசைவதை வடிக்க
இயல்போடு இணைவதை பிடிக்க
இயல்பாக இருப்பதை படிக்க
இயங்கின இருகை விரல்கள்

ஊஞ்சலாடி

தன்மெயாட வுடன்கால் பறக்க
எதிர்மரமாட மலையும் சாய
விழியால் காண்டமனம் கத்த
தானாட இந்த தரணியாடும்!
மரக்கிளையும் க(ஆ)ட்டிய கயிறும்
காற்றாடிக் கொண்டு இருந்தது…